Kişisel Veriler Politikası

Kişisel Veriler Politikası
Personal Data Policy
سياسة البيانات الشخصية
 

Kişisel Veriler Kanunu hakkında genel bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’nun bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir.

Veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirme

6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin ne şekilde işlenebileceği

6698 sayılı KVKK uyarınca, Firmamız ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri

Paylaştığınız kişisel veriler,

 • Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;
   
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için;
   
 • Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;
   
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;

6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir. Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme Yukarıda belirtilen amaçlarla, Firmamız ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; başta Firmamızın e-ticaret altyapısını sağlayan IdeaSoft Yazılım San. ve Tic. A.Ş. olmak üzere, tedarikçiler, kargo şirketleri gibi sunulan hizmetler ile ilgili kişi ve kuruluşlar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet alınan, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerinizin toplanma şekli

Kişisel verileriniz,

 • Firmamız internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;

 • Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, şubelerimiz, tedarikçilerimiz, diğer satış kanalları, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;

 • Firmamız ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;

 • Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

KVKK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel verileriniz

KVKK’nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, üyelik, elektronik ileti izni, ürün / hizmet satın alma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılması

Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere)  hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin saklanması ve korunması

Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Firmamız, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Firmamızın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Firmamızın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri sahibinin hakları

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir: Kişisel Veri Sahibi, Firmamıza (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;
 

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.  [İSTANBUL] Ticaret Odası’nın [703580]  sicil sayısında kayıtlı, [0175041650900019]  MERSİS numarasına sahip, [PERPA TİCARET MERKEZİ B-BLOK KAT:8 NO:975 OKMEYDANI-ŞİŞLİ-İSTANBUL]  adresinde bulunan [Bilsarf Bilgisayar Sarf Malzemeleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.], KVKK kapsamında Veri Sorumlusu’dur. Firmamız tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.   Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:

 

E.posta: [info @ bilsarf.com.tr]

 

Telefon: [+90 212 320 50 80]

 

Faks: [+90 212 320 50 81]

 

 

 

Personal Data Policy

General information about the personal data Act

The law on the protection of personal data (hereinafter referred to as "kvkk") was adopted on 24 March 2016 and published in the official gazette No. 29677 dated 7 April 2016. Some of the kvkk came into force on the date of publication and some of them came into force on 7 October 2016.

Information in the capacity of data officer

In accordance with KVK No. 6698 and in the capacity of Data Officer, your personal data will be stored, stored, updated, and processed in accordance with the terms and conditions set out on this page. it may be disclosed / transferred to persons, classified and processed in the ways listed in the KVK.

How your personal data can be processed

In accordance with KVK No. 6698, your personal data you share with our company may be processed by us as a subject of any kind of processing carried out on the data, in short, by registering, storing, modifying, reorganizing, or in any other way by means of automatic means, either wholly or partly, or as part of any data recording system. Any transactions on data within the scope of KVKK are deemed to be "processing of personal data”.

Purpose and legal reasons for processing your personal data

The personal data you share,

To make the services we provide to our customers in accordance with the requirements of the contract and technology, to develop our products and services offered;

The law on electronic commerce No. 6563, the law on consumer protection No. 6502, and the regulation on electronic commerce service provider and Intermediary Service Providers published in the RG no 29457 dated 26.08.2015, published in the RG no 29188, published in the RG no 27.11.2014, the distance contract regulation and other relevant legislation to determine the owner of the transaction;

To regulate all records and documents that will be based on payment systems, electronic contracts or paper Media which are mandatory in the field of banking and electronic payment; to comply with the information retention, reporting and disclosure obligations stipulated by the legislation and other authorities;;

In order to provide information to the public prosecutors, courts and relevant public officials in matters related to public security and legal disputes, on request and in accordance with the legislation;

It will be processed in accordance with KVK and related secondary regulations numbered 6698. Information about third parties or organizations in which your personal data can be transferred for the purposes mentioned above, individuals / organizations in which personal data you share with our company can be transferred; first of all, we provide the e-commerce infrastructure of our company. and Tic. A.S. in order to carry out our activities and/or to carry out data operations, individuals and organizations concerned with the services offered such as suppliers, cargo companies, Program partner organizations in which we cooperate, domestic and international organizations and other third parties. people are.

The way your personal data is collected

Your personal data,

Information such as your name, postal address, telephone number, job or private email address via forms on our website and mobile applications; preferences on login pages, IP records of transactions performed, cookie data collected by your browser, and information that you submit, track information such as your IP address, telephone number, job or private email address; and location data such as location data;

Sales and marketing department employees, branches, suppliers, other sales channels, forms on paper, business cards, digital marketing and call center through our channels such as oral, written or electronic media;

 

To establish a commercial relationship with our company, to apply for a job, to offer such purposes, business cards, CV (CV), bid and other ways to share personal data received from people, physical or virtual environment, face to face or distance, verbal or written or electronic media;

 

In addition, data obtained from web site, Blog, Contest, survey, game, campaign and similar websites and social media, e-newsletter, read or click-through transactions, data provided by public databases, profiles and data that are open to sharing from social media platforms can be processed and collected.

Your personal data before the KVK goes into effect

Prior to 7 April 2016, effective date of kvkk, your personal data obtained in accordance with law prior to membership, electronic messaging permit, product / service purchase and other forms of data are also processed and stored in accordance with the terms and conditions set forth in this document.

Transferring your personal data abroad

Your personal data collected by any of the above methods for processing in Turkey or for storage outside of Turkey may be transferred to service providers abroad (countries accredited by the personal data Board and with sufficient protection for the protection of personal data) for contractual purposes, provided that it remains within the scope of the KVKK.

Storage and protection of personal data

Your personal data is stored in our company's database and systems in Kvkk'nın 12. it will be kept confidential in accordance with the provisions of this agreement; it will not be shared with third parties in any way except for legal obligations and regulations set forth in this agreement. Our company, systems and databases where your personal data is housed, kvkk'ın 12. It is obliged to prevent the illegal processing of personal data, to prevent access of unauthorized persons, to take software measures such as access management, and to take physical security measures. If it is learned that personal data is obtained by others illegally, the situation will be promptly notified to the board of protection of personal data in accordance with the legal regulations and in writing.

 

Keeping personal data up to date

4 kvkk. our company has an obligation to keep your personal data accurate and up to date. In this context, in order for our company to fulfill its obligations arising from the current legislation, it is necessary to Share our customers ' accurate and up-to-date data or update them via website / mobile application.

 

Rights of personal data holder in accordance with the kvkk no. 6698

KVK 11, No. 6698.in accordance with the relevant article, the rights of the personal data owner following this date are as follows: the personal data owner has applied to our company (the data officer) and is responsible for his / her own personal data.;

 

Learning whether personal data is processed,

Requesting information regarding personal data if it has been processed,

Learning the purpose of processing personal data and whether they are used for their purpose,

To know third parties in which personal data is transferred in Turkey or abroad,

Request that personal data be corrected if it is incomplete or misplaced,

7 of kvkk. request the deletion or destruction of personal data within the framework of the conditions set out in Article 11.,

If the personal data is corrected, deleted, or destroyed, we ask that these processes be notified to the third parties in which the personal data was transferred.,

Objection to the emergence of a result against the person himself by analyzing the processed data exclusively through automated systems,

Requesting the removal of the damage if the personal data is damaged due to illegal processing,

owns rights.  [Istanbul] Chamber of Commerce [703580] registered in the registry number, [0175041650900019] MERSIS number, [pera Trade Center b-Blok Kat:8 No:975 OKMAYDANI-SISLI-Istanbul-Turkey] at [BILSARF BILGISAYAR SARF MALZEMELERI SAN. VE TIC. LTD. STI.), Is responsible for the data in the scope of KVK. The data officer representative to be appointed by our company will be announced in the Data Officer register and the internet address of this document when legal infrastructure is provided.   Personal data owners may direct questions, views or requests to any of the following communication channels::

E.Mail : info @ bilsarf.com.tr

Phone: +90 212 320 50 80]

Fax: +90 212 320 50 81

 

 

 

 

سياسة البيانات الشخصية

 

معلومات عامة عن قانون البيانات الشخصية

 

قانون حماية البيانات الشخصية (المشار إليها فيما يلي باسم "kvkk") اعتمد في 24 آذار / مارس 2016 و التي نشرت في الجريدة الرسمية رقم 29677 بتاريخ 7 نيسان / أبريل 2016. وبدأ نفاذ بعض من kvk في تاريخ النشر وبدأ نفاذ بعضها في 7 تشرين الأول / أكتوبر 2016.

 

باء-المعلومات المتاحة بصفة موظف بيانات

 

وفقا لرقم 6698 kvk ، وبصفة موظف بيانات ، سيتم تخزين بياناتكم الشخصية وتخزينها وتحديثها ومعالجتها وفقا للأحكام والشروط المبينة في هذه الصفحة. ويجوز الكشف عنها / نقلها إلى أشخاص ، وتصنيفها وتجهيزها بالطرق المدرجة في kvk.

 

كيف يمكن معالجة بياناتك الشخصية

 

وفقا KVK رقم 6698, البيانات الشخصية الخاصة بك يمكنك مشاركتها مع شركتنا يمكن معالجتها من قبلنا من أي نوع من المعالجة تتم على البيانات, باختصار, من خلال تسجيل وتخزين وتعديل وإعادة تنظيمها ، أو بأي طريقة أخرى عن طريق التلقائي يعني إما كليا أو جزئيا ، أو كجزء من أي نظام تسجيل البيانات. وتعتبر أي معاملات تتعلق ببيانات تدخل في نطاق kvk "معالجة البيانات الشخصية".

 

الغرض والأسباب القانونية لمعالجة بياناتك الشخصية

 

البيانات الشخصية التي تشاركينها,

 

لجعل الخدمات التي نقدمها لزبائننا وفقا لمتطلبات العقد والتكنولوجيا ، لتطوير منتجاتنا وخدماتنا المقدمة;

 

قانون التجارة الالكترونية رقم 6563, قانون حماية المستهلك رقم 6502 ، وتنظيم بشأن التجارة الإلكترونية مزود خدمة وسيط مقدمي الخدمات نشرت في RG لا 29457 مؤرخة 26.08.2015 ، التي نشرت في RG لا 29188 ، التي نشرت في RG لا 27.11.2014 المسافة عقد التنظيم وغيره من التشريعات ذات الصلة لتحديد صاحب الصفقة;

 

(أ) تنظيم جميع السجلات والمستندات التي ستستند إلى نظم الدفع أو العقود الإلكترونية أو الوسائط الورقية الإلزامية في مجال الدفع المصرفي والإلكتروني ؛ ;;

 

من أجل توفير المعلومات إلى النيابة العامة والمحاكم المختصة العموميين في المسائل المتعلقة بالأمن العام و النزاعات القانونية على الطلب وفقا للتشريعات;

 

وسيتم تجهيزها وفقا لكلوريد السلفونيل المشبع بالفلور أوكتين واللوائح الثانوية ذات الصلة رقم 6698. معلومات عن أطراف ثالثة ، أو منظمات في البيانات الشخصية الخاصة بك يمكن تحويلها للأغراض المذكورة أعلاه الأفراد / المنظمات التي البيانات الشخصية التي تشاركها مع شركتنا يمكن نقلها ؛ أولا وقبل كل شيء ، ونحن نقدم البنية التحتية للتجارة الإلكترونية من شركتنا. و (تيك) a. s. من أجل تنفيذ أنشطة و/أو لتنفيذ عمليات البيانات والأفراد والمنظمات المعنية مع الخدمات المقدمة مثل الموردين, شركات الشحن, برنامج المنظمات الشريكة التي نتعاون المحلية والمنظمات الدولية وغيرها من الأطراف الثالثة. الناس كذلك

 

الطريقة التي تجمع بها بياناتك الشخصية

 

بياناتك الشخصية,

 

معلومات مثل الاسم, العنوان البريدي, رقم الهاتف, وظيفة 

Bilsarf Bilgisayar