Mesafeli Satış Sözleşmesi

DISTANCE CONTRACT

عقد المسافة
 

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

  1. ‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

AD- SOYAD:
ADRES:

  1. ‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

AD- SOYAD:
ADRES:

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE : SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı
Adres
Telefon
Faks
Eposta

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi
Teslimat Adresi
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

Ara Toplam
(KDV Dahil)

 

 

 

 

Kargo Tutarı

 

 

 

Toplam :

 

 

Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslimat tarihi

Teslim şekli

 

7.4.  Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

8. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
Fatura teslim :Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte 
teslim edilecektir.

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

10. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 

a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan vedoğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar,ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması daYönetmelik gereği mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.


 


 

12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

13. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

14. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI:

ALICI:

TARİH:

 

 

 

DISTANCE CONTRACT

 

1.PARTIES

Following this agreement was signed within the framework of the following terms and conditions between the parties.

"Buyer"; (hereinafter referred to as "buyer" in the contract))

 

FIRST AND LAST NAME:

ADDRESS:

"Seller"; (hereinafter referred to as "seller"))

FIRST AND LAST NAME:

ADDRESS:

By accepting this agreement, the buyer accepts in advance that if the buyer approves the order subject to the contract, the price of the order subject to the order, and any additional charges, such as shipping charges, taxes, etc., will be charged and informed accordingly.

2.Definitions

In the application and interpretation of this agreement, the following terms shall express written explanations against them.

 

Minister : Minister of Customs and trade,

Ministry : Ministry of Customs and trade,

Law : Law No: 6502 on Consumer Protection,

Regulation : distance Contracts Regulation (RG:27.11.2014/29188))

 

Service : the subject of any consumer transaction other than providing the goods which are made or promised in return for a fee or interest. ,

 

Seller : the company providing goods to the consumer within the scope of commercial or professional activities or acting on behalf or account of the supplier of goods,

 

(2) the term "consumer" means any natural or legal person who obtains, uses or uses a good or service for commercial or non-professional purposes.,

 

SITE: the website of the seller,

Order: real or legal persons who demand goods or services via the internet site of the vendor,

Parties : seller and buyer,

 

Contract : the contract concluded between the seller and the buyer,

Goods : the movable goods that are subject to the purchase and software, sound, image and similar intangible goods prepared for use in electronic environment.

3.ISSUE

This agreement governs the rights and obligations of the parties in accordance with the provisions of the Law No. 6502 on consumer protection and the regulations on distance contracts regarding the sale and delivery of the product in relation to the qualities and sales price specified below in the electronic environment where the purchaser orders on the website of the seller.

 

The prices listed and advertised on the site are the sales price. The declared prices and promises are valid until the update is made and replaced. Periodical prices are valid until the end of the specified period.

 

4. VENDOR INFORMATION

Title

Address

Phone

Fax

Email

 

5. RECIPIENT INFORMATION

The person to be delivered

Delivery Address

Phone

Fax

Email / username

 

6. THE ORDERING CONTACT INFORMATION

Name/Surname/Title

Address

Phone

Fax

Email / username

 

7. PRODUCT/PRODUCT INFORMATION SUBJECT OF THE CONTRACT

 

1. The main characteristics of the product /product/service (type, quantity, brand/ model, color, number) are published on the website of the seller. If the campaign is organized by the seller, you can review the main features of the product during the campaign. Valid until Campaign date.

 

7.2. The prices listed and advertised on the site are the sales price. The declared prices and promises are valid until the update is made and replaced. Periodical prices are valid until the end of the specified period.

 

7.3. The sale price of the goods or services subject to the contract, including all taxes, is shown below.

Product Description The

Piece

Unit Price

Interim Total

(Including VAT)

Amount Of Cargo

Total :

Payment form and plan

Delivery Address

The person to be delivered

Billing Address

Order Date

Delivery date

Delivery type

 

7.4.  The shipping cost of the product will be paid by the buyer.

 

8. INVOICE INFORMATION

Name/Surname/Title

Address

Phone

Fax

Email / username

Invoice delivery: invoice with order to invoice address during delivery 

it will be delivered.

 

9. GENERAL PROVISIONS

9.1. The buyer accepts, declares and undertakes that he / she has read and informed the information about the basic characteristics, sales price and payment method of the product subject to the contract on the seller's website and that he / she has given the necessary confirmation in electronic environment. Receiver; Prior to the establishment of the distance sales contract, the seller accepts, declares and undertakes that the address to be given to the purchaser, the basic characteristics of the ordered products, the price of the products including taxes, payment and delivery information is obtained accurately and fully.

 

9.2. Each product subject to the contract shall be delivered to the person and/or organization at the address indicated by the purchaser or purchaser within the period specified in the preliminary information section of the website depending on the location of the purchaser, provided that the legal period of 30 days is not exceeded. In the event that the product cannot be delivered to the purchaser during this period, the purchaser has the right to terminate the contract.

 

9.3. The seller subject of the contract to complete the product, in the order appropriate to the qualifications and, if available, warranty documents, user manuals and documents that are fundamental to business information to deliver, in accordance with the requirements of any legislative shame as you call solid, in compliance with the standards to perform within the principles of accuracy and honesty, keeping the quality of Service and upgrade the necessary care and attention during the execution of works to show, to act with prudence and foresight is accepted.

 

9.4. The seller may supply a different product in equal quality and price by informing the purchaser before the term of the contractual obligation to perform.

 

9.5. If the seller is unable to fulfill the obligations of the contract subject to the realization of the order, he / she accepts, declares and undertakes that he / she will notify the consumer in writing within 3 days from the date of the information, and will return the total price within 14 days. 

 

9.6. The buyer accepts, declares and undertakes that it will confirm this contract electronically for the delivery of the product subject of the contract, that the product subject of the contract is not paid and/or cancelled in bank records for any reason, that the seller's obligation to deliver the product subject of the contract will cease.

 

9.7. If the purchaser is not paid to the seller by the bank or financial institution as a result of the unfair use of the credit card belonging to the Purchaser by unauthorized persons after the delivery of the product to the person and/or organization indicated by the purchaser or purchaser, the purchaser accepts, declares and undertakes that the seller will return the

 

9.8. If the seller is unable to deliver the goods within the term of the contract due to force majeure reasons such as unforeseen circumstances which are beyond the will of the parties and which prevent the parties from fulfilling their obligations and/or delay, he / she accepts, declares and undertakes that he / she will notify the buyer of the situation. Buyer also has the right to demand the seller to cancel the order, to replace the product subject to the contract, if any, and/or to postpone the delivery period until the blocking situation is eliminated. In the case of cancellation of the order by the buyer, the amount of the product is paid in cash and in cash within 14 days. In the payments made by the purchaser by credit card, the product amount will be returned to the related bank within 14 days after the cancellation of the order by the purchaser. The buyer agrees, declares and undertakes that the average process of reflecting the amount returned to the credit card by the seller to the buyer account by the bank, and the buyer cannot hold the seller responsible for the possible delays, since the amount reflected to the buyer's accounts after the return to the bank is completely related to the transaction process.

 

9.9. The seller has the right to contact the buyer through the address, e-mail address, fixed and mobile phone lines and other contact details specified in the registration form or updated by the buyer on the site. The buyer accepts and declares that the seller may perform the above mentioned communication activities for him by accepting this Agreement.

 

9: 10. The buyer will examine the goods/services subject to the contract before receiving the delivery; loser, broken, broken packing, etc. damaged and defective goods/services will not be delivered from the cargo company. The goods/services received will be deemed to be undamaged and sound. After delivery, the purchaser's obligation to protect the goods/services carefully belongs to the purchaser. Goods/services should not be used if the right to withdraw is to be used. The invoice must be returned.

 

9: 11. If the credit card holder used during the order is not the same person or before the delivery of the product to the purchaser, the seller may request the purchaser to present the identity and contact details of the credit card holder, the statement of the credit card holder used in the order for the previous month, or the letter of the credit card The buyer shall have the right to cancel the order in the time it takes for the buyer to provide the information/documents subject to the request, and in case that the requests are not met within 24 hours, the seller shall have the right to cancel the order.

 

9.12. The buyer declares and undertakes that the personal and other information given by the seller during the membership of the website of the seller is true and that the seller shall indemnify all damages suffered by the seller due to the fact of such information, immediately upon the first notification of the seller, in cash and in lieu thereof.

9.13. The buyer accepts and undertakes to comply with and not to violate the legal provisions when using the seller's website. Otherwise, all legal and criminal liabilities will be binding on the purchaser in full and exclusively.

 

9.14. The buyer may not use the seller's website in any way disrupting public order, violating public morality, disturbing and harassing others, violating the material and moral rights of others for a purpose contrary to the law. In addition, the member may use the services of others (spam, viruses, Trojan horses, etc.) to prevent or discourage the use of the services.) cannot perform transactions.

 

9.15. The website of the seller may contain links to other websites and/or content which are not under the control of the seller and/or which are owned and/or operated by third parties. These links are placed in order to facilitate forwarding to buyer and do not support any web site or person operating the web site and does not constitute any guarantee for the information contained in the linked web site.

 

9.16. The member who violates one or more of the Articles Mentioned in this Agreement shall be liable in criminal and legal terms and shall indemnify the seller from the legal and penal consequences of such violations. In addition, if the event is transferred to the legal field due to this breach, the seller reserves the right to claim compensation due to the failure to comply with the membership contract against the member.

 

10. RIGHT OF WITHDRAWAL

10.1. In the event that the distance contract relates to the sale of goods, purchaser may use the right to withdraw the goods from the contract without giving any legal or penal responsibility and without giving any reason to the seller within 14 (fourteen) days from the date of delivery to the person/organization at the address indicated by the product himself / herself. In distance contracts for service delivery, this period starts from the date of signing of the contract. Before the termination of the right to withdraw, the right to withdraw cannot be used in the service contracts which have been started with the approval of the consumer and the performance of the service. The costs resulting from the exercise of the right of withdrawal shall be borne by the seller. The buyer accepts in advance that the business has been informed about the right to withdraw by accepting this agreement.

 

10.2. In order to use the right of withdrawal, it is obligatory to notify the seller by registered mail, fax or e-mail within 14 (fourteen) days, and the product must not be used in accordance with the provisions of "products not to use the right of withdrawal" set forth in this agreement. In the exercise of this right,, 

 

a) 3. the invoice of the product delivered to the person or purchaser, (if the invoice of the product requested to be returned is Corporate, it should be sent with the return invoice issued by the institution during the return. Order refunds issued on behalf of invoice institutions will not be completed unless the refund invoice is not deducted.)

b) return form,

C) the box, packaging of the products to be returned, if any, must be delivered in complete and undamaged with standard accessories.

d) seller shall be obliged to return the documents which have the total price and the purchaser debt to the purchaser within 10 days from the receipt of the notification of the withdrawal to the purchaser and to receive the goods back within 20 days.

e) in case of a decrease in the value of the goods due to the defect of the purchaser, or if the refund becomes impossible, the purchaser is obliged to compensate the losses of the seller at the rate of the defect. However, the purchaser is not responsible for the changes and distortions that occur due to the proper use of the goods or the product within the period of the right of withdrawal. 

F) if the campaign limit amount issued by the seller is reduced due to the exercise of the right of withdrawal, the discount amount utilized within the scope of the campaign will be cancelled.

11. PRODUCTS THAT CANNOT BE USED FOR WITHDRAWAL

Buyer's request or clearly according to personal needs available to be generated and sent back to the non-the lower parts underwear, swimsuits, bikini bottoms, makeup, disposable products, fast are in danger of degradation or the expiration date after it is delivered to buyer goods which are likely to pass by the client to be returned if the packaging has been opened products that are not appropriate in terms of Health and hygiene, delivery, and after mixed with other products that cannot be distinguished by the nature of the products, except as provided under the subscription agreement, in the event that goods related to periodicals such as newspapers and magazines, services performed in electronic environment or intangible goods which are delivered to the consumer immediately,and audio or video recordings, books, digital content, software programs, data recording and data storage devices, computer consumables, packaging are opened by the purchaser, the refund may not be made in accordance with the regulation. Furthermore, it is not possible to exercise the right to withdraw from the services that have been started with the approval of the consumer before the termination of the right to withdraw.

 

Cosmetics and personal care products, underwear, swimwear, bikini, book, software and programs that can be copied, DVD, VCD, CD and cassette with stationary consumables (toner, cartridge, ribbon etc.)) in order to be returned, their packaging must be unpopular, untested, unspoilt and unused.

 

12. DEFAULT AND LEGAL CONSEQUENCES

The buyer accepts, declares and undertakes that in the case of default in the case of credit card transactions, the card holder will pay interest within the framework of the credit card agreement between the bank and the bank and will be responsible for the bank. In the event that the buyer fails to pay the default due to the debt, the buyer accepts, declares and undertakes that the seller will pay the loss and damages suffered by the seller due to the delayed execution of the debt.

 

13. AUTHORIZED COURT

In the disputes arising from this agreement, complaints and objections will be made to the arbitration committee or the consumer court regarding consumer problems where the consumer is located or where the consumer is being held within the monetary limits specified in the following law. The information about monetary limit is as follows:: 

 

Effective from 28/05/2014:

a) Law No. 6502 on Consumer Protection 68. According to Article 2.000,00 (ikibin) under the value of the arbitration board of consumer counties in disputes that are under TL,

 

B) to the provincial consumer arbitration committees for disputes under the value of 3.000,00(three thousand)TL,

C) in the provinces in the status of Metropolitan,the value of 2.000,00 (ikibin) TL and 3.000, 00(three thousand)TL in disputes between the provincial arbitration committees are applied.

This agreement is for commercial purposes.

 

14. FORCE

When the buyer makes the payment for the order he has placed on the site, it is deemed that he has accepted all the terms of this contract. The seller is obliged to make the necessary software arrangements in order to obtain confirmation that this contract has been read and accepted by the purchaser on the site before the order is made.

SELLER:

SET:

DATE:

 

 

 

 

عقد المسافة

 

 

 

1.الأطراف

 

وبعد توقيع هذا الاتفاق في إطار الأحكام والشروط التالية بين الطرفين.

 

"المشتري" ؛(يشار إليه فيما يلي باسم "المشتري" في العقد)))

 

 

 

الاسم الأول والأخير:

 

العنوان:

 

"البائع" ؛(يشار إليه فيما يلي بـ "البائع""))

 

الاسم الأول والأخير:

 

العنوان:

 

من خلال قبول هذا الاتفاق ، يقبل المشتري مقدما أنه إذا كان المشتري يوافق النظام يخضع العقد ، السعر من أجل مراعاة الترتيب ، أي رسوم إضافية مثل رسوم الشحن والضرائب إلخ. سيتم اتهامهم وإخبارهم وفقا لذلك

 

2.ألف-التعاريف

 

1-عند تطبيق هذا الاتفاق وتفسيره ، تعبر العبارات التالية عن تفسيرات خطية لها.

 

 

 

وزير: وزير الجمارك والتجارة,

 

الوزارة: وزارة الجمارك والتجارة,

 

القانون: القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك,

 

البند: لائحة العقود عن بعد (rg:27.11.2014/29188)))

 

 

 

الخدمة: هي موضوع أي معاملة استهلاكية غير تقديم السلع التي تقدم أو تعد لقاء رسم أو فائدة. ,

 

 

 

البائع: الشركة التي توفر السلع للمستهلك ضمن نطاق الأنشطة التجارية أو المهنية أو التي تعمل نيابة عن مورد السلع أو لحسابه,

 

 

 

(2) يقصد بمصطلح "المستهلك" أي شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على سلعة أو خدمة أو يستخدمها أو يستخدمها لأغراض تجارية أو غير مهنية.,

 

 

 

الموقع: الموقع الشبكي للبائع,

 

الترتيب: الأشخاص الحقيقيون أو الاعتباريون الذين يطلبون سلعا أو خدمات عن طريق موقع البائع على الإنترنت,

 

الأطراف: البائع والمشتري,

 

 

 

العقد: العقد المبرم بين البائع والمشتري,

 

السلع: السلع المنقولة الخاضعة للشراء والبرمجيات ، والسلع السليمة والصورة والسلع غير الملموسة المماثلة المعدة للاستخدام في البيئة الإلكترونية.

 

3.قضية

 

تحكم هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين وفقا لأحكام القانون رقم 6502 على حماية المستهلك واللائحة التنفيذية على عقود بعد بشأن بيع و تسليم المنتج في ما يتعلق الصفات و سعر البيع المحددة أدناه في البيئة الإلكترونية حيث المشتري أوامر على موقع البائع.

 

 

 

والأسعار المدرجة والمعلن عنها في الموقع هي سعر المبيعات. وتكون الأسعار والوعود المعلنة صالحة إلى أن يتم التحديث والاستعاضة عنها. وتظل الأسعار الدورية سارية حتى نهاية الفترة المحددة.

 

 

 

4. معلومات البائعين

 

العنوان

 

العنوان

 

الهاتف

 

فاكس

 

البريد الإلكتروني

 

 

 

5. معلومات المستلم

 

الشخص الذي سيتم تسليمه

 

عنوان التسليم

 

الهاتف

 

فاكس

 

اسم المستخدم / البريد الإلكتروني

 

 

 

6. معلومات الاتصال المطلوبة

 

الاسم / اللقب / اللقب

 

العنوان

 

الهاتف

 

فاكس

 

اسم المستخدم / البريد الإلكتروني

 

 

 

7. معلومات المنتج / المنتج موضوع العقد

 

 

 

1. أهم خصائص المنتج /المنتجات/الخدمات (النوع والكمية العلامة التجارية/ نموذج اللون ، عدد) هي التي نشرت على موقع البائع. إذا نظمت الحملة من قبل البائع ، يمكنك مراجعة السمات الرئيسية للمنتج خلال الحملة. صالح حتى تاريخ الحملة.

 

 

 

7.2. والأسعار المدرجة والمعلن عنها في الموقع هي سعر المبيعات. وتكون الأسعار والوعود المعلنة صالحة إلى أن يتم التحديث والاستعاضة عنها. وتظل الأسعار الدورية سارية حتى نهاية الفترة المحددة.

 

 

 

7.3. ويرد أدناه سعر بيع السلع أو الخدمات الخاضعة للعقد ، بما في ذلك جميع الضرائب.

 

وصف المنتج

 

قطعة

 

سعر الوحدة

 

المجموع المؤقت

 

(بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة))

 

كمية البضائع

 

المجموع :

 

استمارة وخطة الدفع

 

عنوان التسليم

 

الشخص الذي سيتم تسليمه

 

عنوان الفواتير

 

تاريخ الطلب

 

تاريخ التسليم

 

نوع التسليم

 

 

 

7.4.  ويدفع المشتري تكلفة شحن المنتج.

 

 

 

8. معلومات الفاتورة

 

الاسم / اللقب / اللقب

 

العنوان

 

الهاتف

 

فاكس

 

اسم المستخدم / البريد الإلكتروني

 

تسليم الفاتورة: فاتورة تحمل عنوان الفاتورة أثناء التسليم 

 

سيتم تسليمها

 

 

 

9. أحكام عامة

 

9.1. يقبل المشتري ، يعلن ويتعهد بأنه قد قرأ علم المعلومات حول الخصائص الأساسية المبيعات السعر و طريقة الدفع من المنتج يخضع العقد على البائع في الموقع و أنه / أنها أعطت تأكيد اللازمة في البيئة الإلكترونية. المتلقي; قبل إنشاء المسافة عقد البيع ، البائع يقبل ، يعلن ويتعهد أن العنوان الذي يعطى المشتري ، الخصائص الأساسية المنتجات المطلوبة, سعر المنتجات بما في ذلك الضرائب والدفع والتسليم المعلومات التي تم الحصول عليها بدقة وبشكل كامل.

 

 

 

9.2. كل منتج يخضع العقد يجب أن يتم تسليمها إلى الشخص أو المنظمة على العنوان المبين من قبل المشتري أو المشتري في غضون الفترة المحددة في المعلومات الأولية القسم من الموقع اعتمادا على موقع المشتري ، شريطة أن فترة 30 يوما لا تجاوز. وفي حالة تعذر تسليم المنتج إلى المشتري خلال هذه الفترة ، يكون للمشتري الحق في إنهاء العقد.

 

 

 

9.3. البائع موضوع العقد لإكمال المنتج في النظام المناسب مؤهلات ، إذا كانت متوفرة, مستندات الضمان, دليل المستخدم و وثائق أساسية إلى المعلومات التجارية لتقديم وفقا للمتطلبات التشريعية العار كما يمكنك الاتصال الصلبة في الامتثال لمعايير أداء ضمن مبادئ الدقة والصدق ، والحفاظ على جودة الخدمة ورفع مستوى الرعاية اللازمة والاهتمام أثناء تنفيذ الأعمال لإظهار أن تتصرف بحكمة وبعد نظر مقبولة.

 

 

 

9.4. ويجوز للبائع أن يقدم منتجا مختلفا بنفس النوعية والسعر بإعلام المشتري قبل مدة الالتزام التعاقدي بالتنفيذ.

 

 

 

9.5. إذا كان البائع غير قادر على الوفاء بالتزامات العقد موضوع تحقيق من أجل أن يقبل ، يعلن ويتعهد انه / انها سوف يخطر المستهلك خطيا في غضون 3 أيام من تاريخ الإعلام ، وسيعود السعر الإجمالي في غضون 14 يوما. 

 

 

 

9.6. يقبل المشتري ، يعلن ويتعهد أنه سيؤكد هذا العقد إلكترونيا من أجل تسليم المنتج موضوع العقد ، أن المنتج موضوع العقد لم يتم دفع و/أو إلغاء في سجلات البنك لأي سبب من الأسباب ، أن التزام البائع بتسليم المنتج موضوع العقد سوف تتوقف.

 

 

 

9.7. وإذا كان المشتري لم يدفع إلى البائع عن طريق البنك أو المؤسسة المالية نتيجة غير عادلة استخدام بطاقة الائتمان ينتمون إلى المشتري قبل الأشخاص غير المرخص لهم بعد تسليم المنتج إلى الشخص أو المنظمة التي أشارت إلى جانب المشتري أو المشتري المشتري يقبل ، يعلن ويتعهد أن البائع سوف يعود

 

 

 

9.8 1-إذا تعذر على البائع تسليم البضاعة في غضون مدة العقد بسبب ظروف قاهرة مثل الظروف غير المتوقعة التي تتجاوز إرادة الطرفين وتمنع الطرفين من الوفاء بالتزاماتهما و/أو التأخر ، فإنه يقبل ويعلن ويتعهد بإخطار المشتري بالوضع. وللمشتري أيضا الحق في أن يطلب من البائع أن يلغي الطلب ، وأن يحل محل المنتج الخاضع للعقد ، إن وجد ، و/أو أن يؤجل فترة التسليم إلى أن يلغى وضع التجميد. وفي حالة قيام المشتري بإلغاء الطلب ، يدفع مبلغ المنتج نقدا وفي غضون 14 يوما. وفي المدفوعات التي يسددها المشتري ببطاقة الائتمان ، يعاد مبلغ المنتج إلى المصرف ذي الصلة في غضون 14 يوما من إلغاء المشتري للطلب. المشتري يوافق يعلن ويتعهد أن متوسط عملية تعكس كمية عاد إلى بطاقة الائتمان من قبل البائع إلى حساب المشتري عن طريق البنك ، و لا يمكن للمشتري عقد البائع مسؤولا عن التأخير المحتملة ، لأن كمية ينعكس على المشتري الحسابات بعد العودة إلى البنك تماما تتعلق عملية الصفقة.

 

 

 

9.9. البائع له الحق في الاتصال المشتري من خلال عنوان البريد الإلكتروني عنوان ثابت و خطوط الهاتف المحمول وغيرها من التفاصيل الاتصال المحددة في استمارة التسجيل أو تحديث من قبل المشتري على الموقع. ويقبل المشتري أنشطة الاتصال المذكورة أعلاه ويعلن أنه يجوز للبائع أن يقوم بها بقبول هذا الاتفاق.

 

 

 

9: 10. ويقوم المشتري بفحص السلع / الخدمات الخاضعة للعقد قبل استلام التسليم ؛ والخاسر ، والكسر ، وكسر التعبئة ، وما إلى ذلك. ولن تسلم السلع/الخدمات التالفة والعيوب من شركة الشحن. وتعتبر السلع / الخدمات المتلقاة غير متضررة وسليمة. وبعد التسليم ، يقع التزام المشتري بحماية السلع/الخدمات بعناية على عاتق المشتري. ولا ينبغي استخدام السلع/الخدمات إذا أريد استخدام الحق في الانسحاب. ويجب إعادة الفاتورة.

 

 

 

9: 11. إذا كان حامل بطاقة الائتمان المستخدمة أثناء النظام ليس هو الشخص نفسه أو قبل تسليم المنتج إلى المشتري البائع قد طلب المشتري تقديم هوية وتفاصيل الاتصال من حامل بطاقة الائتمان بيان صاحب بطاقة الائتمان المستخدمة في النظام عن الشهر السابق ، أو رسالة من بطاقة الائتمان المشتري الحق في إلغاء النظام في الوقت الذي يستغرقه المشتري إلى توفير المعلومات/الوثائق يخضع الطلب ، و في حال الطلبات التي لم تتحقق في غضون 24 ساعة, وللبائع الحق في إلغاء الطلب.

 

 

 

9.12 المشتري يعلن ويتعهد أن الشخصية وغيرها من المعلومات المقدمة من قبل البائع خلال عضوية الموقع من البائع صحيح أن البائع بتعويض جميع الأضرار التي تكبدها البائع يرجع ذلك إلى حقيقة هذه المعلومات على الفور عند أول إخطار البائع نقدا بدلا منها.

9.13 ويقبل المشتري الأحكام القانونية ويتعهد بالامتثال لها وعدم انتهاكها عند استخدام موقع البائع على الإنترنت. وبخلاف ذلك ، ستكون جميع الالتزامات القانونية والجنائية ملزمة للمشتري بالكامل وبصورة حصرية.

 

 

 

9.14 المشتري لا البائع في الموقع في أي حال من الأحوال تعطيل النظام العام ، انتهاك الأخلاق العامة ، إزعاج ومضايقة الآخرين ، انتهاك الحقوق المادية والمعنوية الآخرين لغرض يتعارض مع القانون. وبالإضافة إلى ذلك ، يجوز للعضو استخدام خدمات من الآخرين (البريد المزعج والفيروسات وأحصنة طروادة ، إلخ.) لمنع أو تثبيط استخدام الخدمات.) لا يمكن القيام بالمعاملات.

 

 

 

9.15 وقد يحتوي الموقع الشبكي للبائع على وصلات بمواقع شبكية و/أو محتوى أخرى لا تخضع لسيطرة البائع و/أو تكون مملوكة و / أو تشغلها أطراف ثالثة. وتوضع هذه الوصلات لتيسير إرسالها إلى المشتري ولا تدعم أي موقع على الشبكة أو أي شخص يشغل الموقع ولا تشكل أي ضمانة للمعلومات الواردة في الموقع الشبكي المترابط.

 

 

 

9.16. الأعضاء الذين ينتهك واحد أو أكثر من المواد المذكورة في هذا الاتفاق يتحمل المسؤولية الجنائية والقانونية وتعويض البائع القانونية والجزائية المترتبة على مثل هذه الانتهاكات. وبالإضافة إلى ذلك ، إذا نقل الحدث إلى الميدان القانوني بسبب هذا الإخلال ، يحتفظ البائع بالحق في المطالبة بالتعويض بسبب عدم الامتثال لعقد العضوية ضد العضو.

 

 

 

10. الحق في الانسحاب

 

10.1. في حال أن المسافة يتعلق عقد بيع السلع المشتري قد تستخدم حق سحب البضائع من العقد دون أي سند قانوني أو الجزائية المسؤولية من دون إعطاء أي سبب البائع في غضون 14 (أربعة عشر) يوما من تاريخ التسليم إلى الشخص/المنظمة على العنوان المبين من قبل المنتج نفسه / نفسها. وفي عقود تقديم الخدمات عن بعد ، تبدأ هذه الفترة من تاريخ توقيع العقد. وقبل إنهاء الحق في الانسحاب ، لا يمكن استخدام الحق في الانسحاب في عقود الخدمات التي بدأت بموافقة المستهلك وأداء الخدمة. يتحمل البائع التكاليف الناجمة عن ممارسة حق السحب. ويقبل المشتري مسبقا بأن المنشأة التجارية قد أبلغت بالحق في الانسحاب بقبولها هذا الاتفاق.

 

 

 

10.2. من أجل استخدام حق الانسحاب ، وجوب أن يخطر البائع عن طريق البريد المسجل أو الفاكس أو البريد الإلكتروني في غضون 14 (أربعة عشر) يوما, و المنتج لا يجب أن تستخدم وفقا لأحكام "منتجات عدم استخدام حق الانسحاب" المنصوص عليها في هذا الاتفاق. في ممارسة هذا الحق,, 

 

 

 

(أ) 3. ففاتورة المنتج المسلم إلى الشخص أو المشتري (إذا كانت فاتورة المنتج المطلوب إعادته شركة ، فينبغي إرسالها مع فاتورة الإعادة التي تصدرها المؤسسة أثناء الإعادة. ولن تكتمل أوامر الاسترداد الصادرة باسم مؤسسات الفواتير ما لم تخصم فاتورة الاسترداد.)

 

(ب) استمارة الإعادة,

 

(ج) يجب تسليم الصندوق ، وتغليف المنتجات المراد إعادتها ، إن وجدت ، كاملا وغير متضرر باللواصق القياسية.

 

د) البائع ملزما بإعادة الوثائق التي يكون إجمالي سعر المشتري الديون إلى المشتري في غضون 10 يوما من تاريخ استلام الإخطار من الانسحاب إلى المشتري و استلام البضائع في غضون 20 يوما.

 

(ه) في حالة حدوث انخفاض في قيمة البضاعة بسبب عيب المشتري ، أو في حال استحالة رد المبلغ ، يكون المشتري ملزما بتعويض خسائر البائع بسعر العيب. غير أن المشتري ليس مسؤولا عن التغيرات والتشوهات التي تحدث بسبب الاستخدام السليم للبضائع أو المنتج خلال فترة حق السحب. 

 

(و) إذا خفض مبلغ حد الحملة الذي أصدره البائع بسبب ممارسة حق السحب ، تلغى قيمة الخصم المستخدمة في نطاق الحملة.

 

11. المنتجات التي لا يمكن استخدامها في السحب

 

طلب المشتري أو بوضوح وفقا للاحتياجات الشخصية المتاحة لتوليد إرسالها إلى غير الأجزاء السفلية من الملابس الداخلية ، المايوه البكيني, مكياج, منتجات المتاح, سريع في خطر تدهور أو تاريخ انتهاء الصلاحية بعد تسليمها إلى المشتري البضائع التي من المرجح أن تمر من قبل العميل يتم إرجاعها إذا تم فتح العبوة المنتجات غير المناسبة من حيث الصحة والنظافة, التسليم, وبعد مختلطة مع غيرها من المنتجات التي لا يمكن تمييزها من خلال طبيعة المنتجات ، إلا على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الاشتراك, في حالة السلع ذات الصلة الدوريات مثل الصحف والمجلات الخدمات التي أجريت في البيئة الإلكترونية أو السلع غير الملموسة التي يتم تسليمها إلى المستهلك مباشرة و التسجيلات الصوتية أو الفيديو والكت

Bilsarf Bilgisayar